Button für Menü
ReFood B.V.

“Groene” energiewinning vervangt “grijze” energiewinning

ReFood zamelt in Duitsland jaarlijks ongeveer 500.000 ton aan levensmiddelenresten in. Uit deze grondstoffen wordt in eigen biogasinstallaties stroom en warmte opgewekt voor momenteel ongeveer 50.000 huishoudens en vervangen daarmee energie uit o.a. kerncentrales en steenkool.

Producten die nuttig zijn

 • De niet opgegeten frietjes uit het restaurant of de yoghurt uit het supermarktrek die de uiterste houdbaarheidsdatum heeft overschreden – vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt ReFood als innovatieve inzamelaar en verwerker uitsluitend organische materialen die in de levensmiddelenindustrie niet meer gebruikt worden. Door de energetische bestandsdelen aan koolhydraten, suikers en vetten moeten dergelijke reststoffen niet als afval, maar als waardevolle grondstof beschouwd worden. ReFood zet dergelijke levensmiddelenresten, die anders verbrand en daarmee in veel mindere mate gerecycled worden, in duurzame energie om.

  • Groene stroom

   • Afhankelijk van de samenstelling haalt ReFood uit de etensresten tot 150m³ biogas, die via de WKK tot rond de 350 kWh stroom omgezet wordt. De energie van 70 grote etensresten containers voorziet een doorsnee huishouden van haar jaarlijkse stroomverbruik (3.500 kWh) en bespaart daardoor rond de 200 ton aan CO2.

   Herbruikbare warmte

   • De zogenaamde WKK gebruikt de (energiedrager) Biogas twee keer: tijdens het produceren van elektriciteit door de WKK ontstaat stroom en warmte. De warmte benut ReFood deels voor het hygiënisatie proces van de levensmiddelenresten bij een temperatuur van 45 C°, alsmede voor de heet-watervoorziening in de containerwasstraat of de dagelijkse reiniging van de transportmiddelen.

   Organische meststof

   • In het bereik van de mineraalrijke meststoffen bewijst het digistaat uit onze vergistingsinstallaties zich als een zeer duurzaam product: nog energie of zeldzame grondstoffen zoals fosfor zijn nodig om onze hoogwaardige NKP-meststof DynAgro te produceren. Omdat in de ReFood-vergistingsinstallaties bovendien levensmiddelenresten vergist worden, sluit zich bij de verspreiding op de akkers de voedselkringloop, daar de belangrijke voedingsstoffen weer aan de aarde worden teruggegeven. meer

   Grondstof voor biodiesel

   • Naast de vetten uit de levensmiddelen worden ook de (frituur) oliën & vetten als duurzame grondstof voor de Biodiesel-industrie ingezameld en verwerkt. Als een middenklasse auto met pure Biodiesel vol getankt, dan zou het met deze brandstof uit één container zo rond de 1.000 km kunnen rijden. ReFood vult ook eigen transportmiddelen met deze brandstof en draagt daarmee bij aan de vermindering van fossiel brandstofgebruik.

Duurzaamheidscertificaat

ReFood biedt haar cliënteel een wereldwijd uniek duurzaamheidscertificaat aan. Hierin worden de gunstige milieu-, energie- en ressource-effecten betreffende de circulaire economische activiteiten omschreven.

Verwerking van de ingezamelde stromen

 • Wanneer de levensmiddelenresten in de daarvoor bestemde verwerkingshal van de ReFood-vestigingen aankomen, wordt deze eerst verkleind. Een hamermolen verkleind de ingezamelde en op fracties gesorteerde levensmiddelenresten en scheidt verpakkingsbestanddelen zoals o.a. karton en foliën, die daarna thermisch gerecycled worden.

Hydrocycloon

 • In een hydrocycloon worden de laatste verpakkingsmaterialen (stoorstoffen) zoals stukjes ijzer/blik/staal- en glassplinters door zwaartekracht verwijderd.

Decanter

 • ReFood ontvet de levensmiddelenresten in een decanter. De op deze wijze gewonnen oliën & vetten worden gereinigd: water en vuil evenals polyethyleen worden in verschillende filterinstallaties verwijderd, om een reine grondstof te verkrijgen. Deze oliën & vetten worden, gezamenlijk met de (frituur)oliën & vetten via het Oleo90 container systeem, aan biodieselfabrieken geleverd.

Voorraadtank

 • De voorbereide biomassa gaat in de biogasinstallatie eerst naar een voorraadtank. Daar worden koolhydraten, proteïnes en vetten in eenvoudige organische componenten, in de regel langketenige vetzuren, opgesplitst. Deze stap wordt hydrolyse genoemd. Verschillende bacteriestammen zijn voor de verwerking van bepaalde stoffen, bijvoorbeeld vetten en proteïnes, verantwoordelijk. Door deze voorverzuring daalt de pH-waarde tot ongeveer 3,5 tot 4.

Vergisten

 • In de Vergister vindt het voornaamste gistingsproces plaats, waarbij de organische massa in biomassa wordt omgezet, die voornamelijk uit methaan en kooldioxide bestaat. Dit proces vindt plaats met uitsluiting van licht en zuurstof. Eerst worden uit de langketenige vetzuren uit de hydrolyse kortketenige zuren zoals azijnzuren gevormd, waaruit daarna de zogenaamde methaanvormende bacteriën biogas produceren. Dit biogas bestaat voor 60 procent uit methaan. In dit deel van de biogasvorming zijn constante voorwaarden zoals temperatuur, pH-waarde en vulhoeveelheid noodzakelijk.

Combi-accumulator

 • In het hoofdgistingsproces worden twee producten uit de biomassa gewonnen: biogas en een digistaat dat als meststof voor landerijen gebruikt wordt. In de combi-accumulator vindt een nagistingsproces plaats om ook moeilijk te ontbinden organische afval op te splitsen. Dienstverleners in de Agricultuur brengen het digistaat als meststof op akkers en velden. Op basis van de meststoffenwet wordt in de periodes wanneer hiervoor een uitrijdverbod geldt deze meststof opgeslagen.

Ontzwaveling

 • Voordat het biogas in de warmtekrachtkoppeliing (WKK) gebruikt wordt, wordt het biogas door ReFood ontzwaveld als bescherming van motoren, uitlaatgas katalysatoren en stoomketels. In een biologische ontzwavelingszuil zetten bacteriën de zwavelwaterstof in elementaire zwavel om. Daar wordt het digistaat op zijn beurt als hoogwaardige voedingsstof voor planten toegevoegd. Omdat de opbrengst aan biogas niet altijd constant is, zorgt een accumulator als buffer voor een gelijkmatige gastoevoer. Vanuit de gasaccumulator gaat het gas via buisleidingen naar een gaskoeldroging om het relatief vochtige gas van het condensaat (water) te scheiden. De actieve koolfilter haalt de laatste resten van zwavelwaterstof uit het gas.

Warmtekrachtkoppeling

 • In de WKK verbrandt een gasmotor het biogas en drijft een generator aan die stroom produceert. ReFood gebruikt een deel van de energie voor de eigen productieprocessen in de vestiging. Via een transformator gaat de resterende stroom naar het openbare energienet. De overvloedige warmte van de WKK wordt onder andere gebruikt voor warm water en waterdampwinning. Bij een onderhoudsbeurt of een storing bestaat omwille van veiligheidsredenen de mogelijkheid het gas via een noodfakkel te verbranden.

Laboratorium

 • Het dagelijks testen van de inputstromen in ons eigen laboratorium garandeert een perfecte afloop van de biogasproductie. Zo zorgt de onderneming ook voor een zo hoog mogelijke veiligheid.

ReFood Nederland // Een onderneming van de SARIA-Groep
Integrityline • Vestigingen

  Internationaal dicht bij de klanten


 • Carriere

  Vacatures


 • Downloads/Brochures

  Wetenswaardigheden om te downloaden

© 2021 refood.nl - Groene energie